Prosjektleder for tilfluktsrom, Roger Hustuft i Norfo

Tilfluktsrom i Norge: En forsømt plikt som kan få kostbare konsekvenser

Det finnes over 20.000 tilfluktsrom i Norge. Mange eiere og byggdriftere er ikke klar over ansvaret de har med å vedlikeholde disse rommene. Det kan koste dem dyrt.

Published Last updated

– Mange er ikke klar over at rommet må være i henhold til forskriften når bygget skal selges. Mangler eller avvik på et intakt tilfluktsrom kan være anmerket i boligdokumentene, og kan påvirke eiendommens verdi og attraktivitet på markedet. En tilstandssjekk vil enkelt gi deg en god oversikt over hvilke forbedringer det er behov for, og hva det vil koste for istandsetting. Ofte kan man komme langt med å fjerne rust, lakkere om og smøre opp hengsler og bytte pakninger, sier prosjektleder for tilfluktsrom, Roger Hustuft i Norfo.

Fakta om Norfo

 • Etablert i 1963
 • Landets største leverandør av produkter og tjenester for tilfluktsrom
 • Tilbyr et bredt spekter av klassifiserte brann- og sikkerhetsdører, luker og porter
 • Leverer skreddersydde og lagerførte ståldører
 • Hovedkontor og lager på Skedsmokorset
 • 17 ansatte
 • Norskeid firma med omsetning på ca. 100 mill. i 2023

Norfo opplever stor etterspørsel på produkter og tjenester rundt tilfluktsrom fra kommuner og eiendomsbesittere. Vi har ikke hatt så stor interesse på istandsetting av gamle rom siden 1990-tallet, da nybygging av tilfluktsrom opphørte i tråd med et stortingsvedtak, sier Roger Hustuft i AS Norfo

Tilfluktsrom er sammen med varsling og evakuering forankret i lovverket som tiltak av ikke militær art for å beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger. Det er viktig at eiendomsbesittere er kjent med gjeldende lover og forskrifter og sørger for at deres eiendommer er i samsvar med disse kravene.

Forskriftene er klare på at tilfluktsromseiere plikter å holde tilfluktsrom i samme stand som da de ble bygget. Vi finner til dels mange avvik når vi gjennomfører tilstandssjekk på rommene. Så her er det et stort etterslep som skal dekkes, sier Hustuft. Ved gjennomgang av rom får man en tilstandsrapport med opplistede mangler og et kostnadsoverslag på hva det vil koste å sette rommet i stand.

Norfo | Forskrifter og krav til tilfluktsrom

Typiske feil og mangler

– Kan du si noe om hva som er typiske mangler i rommene som avviker fra forskriftene? 

– Svært ofte ser vi at det er boret hull gjennom vegger og trukket ledninger og rør, uten å bruke gass- og trykktette vegg-gjennomføringer, forteller Hustuft. Vi ser også mange dører som ikke er tette pga. gamle og sprø pakninger. Grunnet manglende vedlikehold ser vi at tilfluktsromdører og luker som vender mot det fri gjerne er angrepet av rust. Ofte i så stor grad at det kreves omfattende mekaniske tiltak for å sette disse i stand. (Se faktaboks: «Typiske feil og mangler i tilfluktsrom».)

Når det gjelder filtrene for krigsventilasjon, såkalte ABC filtre, kan de se fine ut på utsiden, men pakningene på filtrene blir etter hvert dårlige, noe som fører til at forurenset luft som radioaktive gasser og stridsgasser kan trenge urenset inn i tilfluktsrommet. ABC-filtre har en foreskrevet levetid på ca. 25 år forutsatt at det er ubrukt og vedlikeholdsinstruks er overholdt. De fleste ABC-filtre i tilfluktsrom i Norge er over 25 år. 

Norfo | ABC-filter GF

Dyrt å forsømme

Hustuft er en av landets fremste eksperter på tilfluktsrom. Siden 2010 har han bistått eiere, forvaltere, entreprenører i arbeidet med prosjektering, bygging og rehabilitering og tekniske inngrep i private og offentlige tilfluktsrom.

Roger Hustuft påpeker at eiere og byggdriftere ofte undervurderer viktigheten av å opprettholde disse rommene i henhold til forskriften og i mange tilfeller ikke har satt seg inn i hvilke krav som stilles til eier av tilfluktsrom. Han advarer om at kostnadene ved å rehabilitere et forsømt tilfluktsrom i verste fall kan koste flere hundre tusen kroner. De fleste ønsker å fordele kostnaden på utbedringer av tilfluktsrommene over tid/over flere år, forteller Hustuft. Det viktigste er å komme i gang.

Tilfluktsrom har sin egen forskrift som blant annet inkluderer krav til filtrering og luftkvalitet. Selv om kravet om å bygge tilfluktsrom opphørte i 1995, er det fortsatt et lovpålagt ansvar å opprettholde og sørge for at disse rommene er funksjonelle og klare til bruk i tilfelle nødsituasjoner.

Ventilasjon i tilfluktsrom før og etter.

Krav til tilfluktsrom 

– En av de vanligste misforståelsene blant eiere og byggdriftere er mistolking av stortingsmelding 12 (1995) om midlertidig stans i bygging av nye tilfluktsrom. Denne har i mange tilfeller blitt oppfattet som at det ikke lenger var krav til tilfluktsrom, og ført til at rommene blir forsømt og ikke vedlikeholdt som nødvendig. Jeg har sett flere tilfluktsrom hvor alt av tilfluktsromteknisk utstyr og installasjoner har blitt demontert og kastet. Ifølge forskriftene skal tilfluktsrommet kunne tømmes for fredsinstallasjoner og være beredskapsmessig klargjort i løpet av 72 timer. Det skal være oppslått en instruks for hvordan rommet skal brukes ved beredskap, sier Hustuft.

Sjekkliste for tilfluktsrom

 • Kabel og rørgjennomføringer. Er dette korrekt utført?
 • Tilstand på dører og luker. Rust, dørvridere, deformasjoner og pakninger
 • ABC filter. Alder og tilstand
 • Krigsventilasjon, regulerings-, og avtrekksventiler og overtrykksmåler. Tilstand og funksjonsprøve
 • Hurtiglukkerventiler. Tilstand og funksjonsprøve
 • Instruksverk, anvisninger og merking av tilfluktsromstekniske installasjoner. Relevans og tilstedeværelse
 • Nødstrøm og nødlysanlegg. Funksjonstestes
 • Løsutstyr, sanitærutstyr, terskler, søyler og annet påkrevet utstyr

 

Det er et krav at tilfluktsrom minst en gang årlig skal inspiseres, alle tilfluktsromtekniske installasjoner skal funksjonstestes og det skal utføres forebyggende vedlikehold som smøring, rustbehandling ved behov osv.

Sivile tilfluktsrom har to hovedfunksjoner: Vern for befolkningen mot eksplosjoner og splinter fra bomber og granater, og at vi skal være trygge for at vi ikke blir eksponert for farlige og dødelige gasser fra krigshandlinger. Da er det viktig at rommet er tett. Dersom ikke, vil trykkbølger kunne komme inn. For å unngå at farlige gasser kommer inn, må en kunne få til overtrykk i rommet, og da er det viktig at alle vegger og dører er tette og vedlikeholdt for å oppnå dette.

For å opprettholde tilfluktsrommets funksjonalitet, kan eiere selv gjennomføre en rekke vedlikeholdsoppgaver, som å visuelt sjekke tettheten, skifte pakninger, og sørge for at det ikke er hull i veggene. Ellers tilbyr aktører som Norfo trykktest, for å sjekke om rommet oppnår forskriftsmessig overtrykk. ­– Vi tilbyr befaringer og rådgivningstjenester for å hjelpe eiere med å sette tilfluktsrommene i forskriftmessig stand, fremhever Hustuft.

Rehabilitering av tilfluktsrom bør gjøres med omhu, og det anbefales å kontakte en seriøs aktør for å gjennomføre statuskontroll før rehabiliteringsarbeidet starter. På den måten kan vi på et tidlig tidspunkt, og før rehabilitering igangsettes, veilede utbygger/arkitekt/entreprenør i arbeidet med å opprettholde gjeldende styrkekrav, krav til gass/trykktetthet osv. Vi opplever dessverre ofte at vi kommer til tilfluktsrom hvor mange ettermonterte kabler og rør ikke er utstyrt med godkjente gass- og trykksikre gjennomføringer. Det er mye arbeid og kostbart å rette opp i, forteller Hustuft.

Det anbefales å kontakte en seriøs aktør for å gjennomføre statuskontroll før rehabiliteringsarbeidet starter.

 – Det er viktig å være oppmerksom på at mange tilfluktsrom ikke oppfyller dagens standarder, og det er derfor nødvendig med grundig planlegging og oppgradering, sier Hustuft.

Fra befaring til ferdig rom

Norfo gjennomfører prosessen fra A-Å når det gjelder istandsetting av tilfluktsrom, fra gjennomgang av rom - med tilstandssjekk, til montering og selve istandsettingen. Til slutt merkes rommet med driftsinstruks, klargjøringsinstruks og bruksinstrukser for bruk av det ulike utstyret i rommet, slik at brukerne skal være trygge på at de får brukt alt riktig når det virkelig gjelder. I tillegg leverer de alt av utstyr som en må ha for å klare seg i rommene i de nødvendige seks timene, som vanntanker, tørrklosetter og sanitetsutstyr.

Sverige oppgraderer

Ser vi til vårt naboland Sverige, har de satt av 120 millioner kroner for å gi bistand til tiltakseiere og kommuner som vil oppgradere sine tilfluktsrom. Regjeringen ønsker å styrke både arbeidet med renovering av tilfluktsrom og den kommunale redningstjenestens evne under økt beredskap. Pengene skal brukes både til å styrke MSBs egen virksomhet i området, som inkluderer støtte til kommunene i form av blant annet planstøtte, og at MSB skal dele ut penger direkte til kommunenes redningstjenestevirksomhet.

Typiske feil og mangler i tilfluktsrom

 • Ettermonterte kabler og rør som ikke er utstyrt med godkjente gass/trykksikre gjennomføringer. Mye arbeid og kostbart å rette opp i.
 • Utgåtte ABC filtre. 25 år levetid på det aktive kullet, brutte plomber, skadet eller angrepet av rust. Ventilasjonsaggregater og vifter som mangler nødvendig vedlikehold av kulelagre og reimer.
 • Demontert utstyr som nødlyssentraler, batterikasser, reguleringsventiler og avtrekksventiler.
 • Defekt utstyr som gasstette dørpakninger, overtrykksmålere, hurtiglukkerventiler, stoppekraner, vannlåser, tilbakeslagsventiler og nøddusj-opplegg.
 • Nødstrømsaggregat som ikke blir kjørt jevnlig og gjennomgår regelmessig vedlikehold. For tilfluktsrom som er konstruert med nødstrømsaggregat som alternativ strømkilde ved bortfall av nettstrøm vil det være helt avgjørende at dette virker i en beredskapssituasjon.
 • Rustangrep på innstøpt gods, foringsrør, sjokkventiler, gitter og luftinntaksrør.
 • Manglende instruksverk, skilting og monteringsanvisninger for tilfluktsromteknisk utstyr.
 • Manglende løsutstyr. Tørrklosetter, tørrklosettavlukker, vanntanker, sanitærutstyr, sykesenger, utbryterverktøy osv.
 • Manglende støttesøyler, dørterskler og annet påkrevet utstyr.Fastmontert utstyr som krever omfattende bruk av verktøy eller spesiell kompetanse for å demontere ved beredskap og fredsutnyttelse som går på bekostning av klargjøringstiden på maks 72 timer. Sportsboder, datasentraler, store arkiv, lager osv.
Powered by Labrador CMS