ANNONSØRINNHOLD

Energieffektiv klimakontroll fra Dantherm

Les hvordan Dantherm ECOline gir store energibesparelser.

Published Last updated

Energikostnader er et aktuelt tema for fiskeforedlingsanlegg, som potensielt kan bruke mye strøm på å opprettholde et optimalt klima til enhver tid.

Nedenfor forklarer vi hvordan energiforbruket reduseres betydelig i denne industrien ved bruk av Dantherms ECOline-løsning. Fiskeoppdrett, sjømatforedling og andre former for akvakultur er avgjørende for å forsyne mennesker over hele verden med fersk fisk. Med globalt økende etterspørsel etter fersk fisk over hele verden, er det også et økende antallet landbaserte anlegg innen oppdrett, slakting, filetering og lagring av fisk, behovet for stabilt inneklima til enhver tid er av avgjørende betydning.

Hvorfor er klimakontroll for fiskeforedling viktig?

I en tidligere artikkel «Hvordan avfukting moderniserer Norges fiskeindustri» fremhevet vi hvor viktig det er å bruke en kombinasjon av sorpsjonsavfuktere og avanserte ventilasjonssystemer for å holde temperaturen, fuktigheten og luftkvaliteten i fiskeforedlingsanleggene optimal i henhold til hygiene-, og kvalitetskrav i næringen. Manglende klimakontroll får store negative konsekvenser.

Dette er spesielt fremtredende på fiskeforedlingsfabrikker på grunn av de lave temperaturene og fuktighetsnivåene som er nødvendig for å opprettholde fiskekvaliteten (eksempelvis skal et lakseslakteri ha en innetemperatur mellom 8 ºC og 12 ºC og maks. RH% 45. Andre applikasjoner kan ha andre krav).

Når det i sommerhalvåret bringes varm fuktig luft inn i et produksjonsmiljø med 8 - 12 ºC oppstår kondensproblemer og et inneklima som ikke oppfyller de hygieniske krav.

Med et avansert klima-/ventilasjonsanlegg med presis styrt avfukting og ventilasjon, vil holde klimaet innenfor akseptable grenser gjennom de ulike stadiene av fiskeforedlingen. Med riktig løsning bevares kvaliteten på fisken, arbeidet kan utføres mye mer effektivt og brudd på hygieneregelverket unngås.

Tradisjonelle sorpsjonsavfuktere er imidlertid kjent for høyt energiforbruk. Selv om en kondensavfukter bruker mindre energi i varmere temperaturer, er den ikke effektiv i lave temperaturer og vil ikke kunne opprettholde den nødvendige RH% ved de lave temperaturene som må opprettholdes i fiskeforedlingsindustrien.

Tørking med bare frisk luft eller med kondensavfukter er derfor ikke et alternativ, og en avfuktingsprosess kun basert på sorpsjon kan være svært energikrevende.I en tid med høy strømpris og et globalt behov for reduksjon av energi forbruket, er dette forståelig nok et hovedanliggende for havbruksnæringen.

Dantherm har vært klar over dette problemet en stund, og har derfor hatt fokus på å utvikle en total klimaløsning så energieffektiv som mulig. DanX ECOline-løsningen – sikrer at fiskeforedlings- og sjømatindustrien kan holde klimaet under kontroll og redusere energiforbruket betydelig.

Hvordan DanX ECOline bidrar til en bærekraftig havbruksnæring

ECOline er en spesialtilpasset versjon av DanX CF-aggregatet – allerede et veldig effektivt luftavfuktingssystem med en svært effektiv motstrøm kryssvarmegjenvinner, kombinert med en SD-adsorpsjonsavfukter.

På noen bruksområder er dette en god og energieffektiv løsning, uten at det er behov for noe mer. På andre bruksområder bruker vi isvann både til å kjøle ned luften som kommer inn i anlegget, og til å utnytte overskuddsvarmen fra is- og isvannsproduksjonen til å redusere energiforbruket betydelig.

Mer eller mindre alle industri- og kontorbygg har behov for kjøling. Vanligvis velges en løsning basert på kjøleløsninger med F-gass. Det begynner å bli mer vanlig å bruke isvann basert på CO2, propan eller ammoniakk. Dette er en mye mer miljøvennlig løsning og også mer kostnadseffektiv. Prosessen med å produsere isvann genererer mye varme. Vanligvis ville denne varmen bare blitt ført rett ut, og ikke brukt til noe nyttig, men i ECOline-konseptet utnyttes den på flere måter.

Enhver fiskeindustri som leverer fersk fisk trenger også is, is-lake og/eller isvann. Selv om en isvannsløsning som brukes til slakteriprosessen er kostnadseffektiv i seg selv, anbefaler vi investorer å planlegge en totalløsning med isvannsproduksjon med kapasitet til å levere til alle anleggene/prosessene som trengs på et anlegg, da det vil gi en bedre totaløkonomi.

Hvordan fungerer det? Dantherm ECOline får isvannforsyning, vanligvis ved temperaturer på ca. 2 ºC til 4 ºC (andre temperaturer kan også brukes).

Dantherm ECOline bidrar til å spare energi på 4 måter:

1. Tørking med uteluft ved hjelp av motstrømsvarmeveksler og isvann

Mens motstrømmen kondenserer luften til en viss grad, kondenserer isvannet luften ytterligere, og dette alene vil generere nok tørr luft til å redusere fuktigheten inne i fiskeforedlingsanlegget det meste av året.

Dette er utrolig effektivt, siden dette systemet betyr at sorpsjonsavfukteren som er inkludert i Dantherm ECOline, bare er i drift når det er absolutt nødvendig.

2. Sorpsjonsavfuktere og overskuddsvarme

Når det er behov for sorpsjonsavfukteren, brukes overskuddsvarmen, som genereres uten ekstra kostnad fra isproduksjonen, til å tørke ut fuktigheten fra rotoren i den spesialkonstruerte SD-rotoravfukteren, som ellers ville måtte varmes opp med kostbar elektrisitet, gass eller andre energikilder.

Derfor reduseres energikostnadene som er forbundet med et kraftig avfuktingssystem med sorpsjon drastisk hele året, noe som sparer sjømatnæringen for betydelige summer over tid.

3. Ettervarming av prosessluft med overskuddsvarme

Når isvannkondenseringen er tilstrekkelig og sorpsjonsavfukteren ikke er operativ, vil prosessluften være så lav som 5-6 ºC, og må ettervarmes (ved bruk av overskuddsvarme fra isvannsprosessen) for å oppnå en temperatur litt under prosessromtemperaturen (eller lavere hvis ytterligere kjøling er nødvendig).

4. Etterkjøling av prosessluften med isvann

I tillegg, når sorpsjonsavfukteren er i drift, vil isvannet effektivt kjøle ned varm luft som produseres som følge av avfuktingen, slik at den tørre luften som kommer inn i anlegget har temperaturen som kreves i produksjonslokalet (8-12 ºC)

Ved å utnytte denne overskuddsvarmen i stedet for å la den gå til spille, reduseres energikravene til systemet og øker energieffektiviteten ytterligere. Resultatet er betydelig redusert energiforbruk, samtidig som klimakravene i alle ledd i fiskeforedlingen tilfredststilles.

Hvordan dekker denne løsningen de forskjellige fasene i fiskeforedlingen?

Fiske- og sjømatforedling består av flere trinn.

Når fisken er oppdrettet, fortsetter prosessen innendørs:

  • Sløying og filetering av fisken
  • Vask av lokalene for å opprettholde hygienestandardene
  • Tørke området etter vask
  • Lagring, kjøling og klargjøring av fisk for transport

Hver av disse vil kreve ulike klimatiske forhold.

Under normal drift (sløying og filetering av fisken) holdes temperaturen mellom 8 og 12 ºC med en luftfuktighet på 45% RH. Samtidig vil ønsket maksimal ventilasjon og oppvarming under og etter vask av lokalene oppnås, slik at området tørker så raskt som mulig.

Systemet kan enten justere innstillingene automatisk basert på fabrikkens skiftordning og arbeidsmønstre, eller kan skiftes manuelt mellom de ulike modusene.

I tillegg har ECOline et intelligent kontrollsystem med ute- og innendørs sensorer som sikrer riktig inneklima til enhver tid samtidig som energiforbruket minimaliseres. På en kald vinterdag kan det være nok tørkekraft i uteluften uten behov for ekstra avfukting, som sensorene fanger opp og automatisk tilpasser klimatiseringsprosessen for lavest mulig energiforbruk.

Er energibesparelsene verdt investeringen?

Alle fiskeforedlingsanlegg trenger både et ventilasjonssystem og en avfukter for å holde klimaet på et optimalt nivå og forholdene komfortable for de som jobber der(i.h.t. arbeidsmiljøloven). ECOline-systemet oppfyller alle disse kravene i én komplett løsning.

Dette fører til betydelige besparelser sammenlignet med kostnadene ved montering og installasjon av et separat ventilasjonssystem og avfukter. I tillegg vil det reduserte energiforbruket knyttet til vår teknologi og bruk av isvann gi betydelige kostnadsbesparelser gjennom hele levetiden.

Dantherm leverer ECOline som en totalpakke med funksjonsansvar. ECOline er en god investering som sikrer riktig inneklima uten bruk av F-gasser, lavt energiforbruk og er derfor også et godt miljøtiltak.

ECOline fungerer slik: Holmen Lakseslakteri

For å illustrere potensialet til Dantherm ECOline-serien, ønsker vi å dele en casestudie om hvordan dette klimastyringssystemet gagner Holmen Lakseslakteri på Sortland.

Selskapet ønsket en effektiv klimakontrolløsning for å holde forholdene optimale på hele anlegget, og for å opprettholde komfortable forhold for de ansatte. Dette innebar:

  • Innendørs luftvolum på 9 000 m3, med behov for å omrøre luften tre ganger i timen – noe som krever en luftstrøm på 27 000 m3/t
  • Temperaturer holdt mellom 8 ºC og 12 ºC, og 45% RH
  • Opptil 6 500 m3 frisk luft i løpet av produksjonstiden

I sommermånedene måtte dessuten systemet fjerne 8 gr. vann per kg friskluft for å redusere fuktbelastningen i området (i vintermånedene vil den tørrere uteluften stort sett være nok til å tørke anlegget).

Vår løsning var å introdusere tre ECOline-systemer til lokalene, slik at vi kunne gjøre følgende:

  • Ideell temperatur, fuktighet og luftkvalitet opprettholdt i to 8-timers skift, støtter arbeidseffektivitet, produktkvalitet og de ansattes velvære
  • Maksimal ventilasjon og oppvarming (overskuddsvarme) for å sikre at lokalene ble tørket på under 2 timer etter vask, noe som minimerer nedetid mellom skiftene. Ved behov brukes også sorpsjonsavfukteren som utnytter overskuddsvarme fra isvannsproduksjonen.
  • Etter nedvask går anlegget i omluft og lokalene klimatiseres for å være klare til neste skift (standby-modus) Noe som gir økt lønnsomhet.

Ved å utnytte denne teknologien så vil Holmen lakseslakteri spare inntil 400 kW elektrisitet i timen sammenlignet med en konvensjonell sorpsjonsavfukter, og sørger for at riktig temperatur og fuktighet til enhver tid blir opprettholdt, men med et redusert energiforbruk.

Oppdag forskjellen med Dantherm

Med isvannteknologi som nå er en velprøvd mulighet for hele DanX-serien av klima- og ventilasjonsaggregater, leder Dantherm an for mer effektiv og miljøvennlig klimakontroll for næringsmiddelindustrien i hele Europa.

Fiskeforedlingen er en av næringene som har omfavnet denne innovative tilnærmingen til klimakontroll i størst grad, men den brukes også av en rekke andre miljøer, fra svømmehaller til lager, museer og arkiver.

I over 30 år har våre erfarne ingeniører vært eksperter på avfukting, og beregnet de eksakte systemene som trengs basert på størrelsen, omfanget og parametrene i fiskeproduksjonsanlegg. Ved å fortsette å innovere og utvikle løsningene våre, leverer vi bedre kontroll, strammere prosesser og lavere energiforbruk til kunder i hele Europa.

Før du kjøper et system, må du sørge for at du forstår avkastningen du kan få på investeringen med Dantherm. Teamet vårt hjelper deg gjerne gjennom detta kontakt med oss!

Eller bli med i diskusjonene på vår LinkedIn -side.

Powered by Labrador CMS